Obchodní podmínky

a zpracování osobních údajů (GDPR)

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Všeobecné obchodní podmínky obsažené v této smlouvě jsou platné pro všechny případy ve všeobecných obchodních podmínkách zahrnutých. Změny mohou být provedeny pouze v písemné formě dohodou obou smluvních stran.
  2. Smluvními stranami jsou Prodos spol. s r. o., se sídlem Kollárovo nám. 968/7, 779 00 Olomouc, Česká republika, která je vedena u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16655, IČ: 00544949, DIČ: CZ00544949, doručovací adresa Horský hotel Neptun, Malá Morávka 185, 793 36 Malá Morávka, jako provozovatel hotelu Neptun (dále jen provozovatel) a uživatel služeb provozovatele (dále jen klient).
  3. Službami provozovatele jsou rekreační pobyty (ubytování hotelového typu) a s tím spojené služby poskytované provozovatelem. Přesnou specifikaci pobytu obsahuje potvrzení pobytu klienta ze strany provozovatele, které obdrží klient po potvrzení rezervace. Předmětem smlouvy je zajištění pobytu a služeb klientovi ve sjednaném rozsahu.
  4. Hotel je ubytovací zařízení, ve kterém je ubytován klient na základě objednávky a uzavřené smlouvy. Ke vzniku smluvního vztahu, tj. k závaznému potvrzení objednávky, dojde po uhrazení zálohy klientem. Využíváním služeb klient souhlasí s úplným zněním těchto obchodních podmínek (OP). Pokud klient s některou částí OP nesouhlasí, není oprávněn službu využívat. Poskytovatel si vyhrazuje právo OP měnit. Změnu uveřejní vždy nejméně 15 kalendářních dnů předem.
  5. Klient nesmí při využívání služeb používat falešné jméno a údaje. Klient, který využívá služeb jménem třetí osoby, je zodpovědný za správnost zadaných údajů. Provozovatel není povinen ověřovat správnost údajů sdělených mu klientem a za případné zneužití nenese odpovědnost.
 2. Časové vymezení
  1. Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem vzniká potvrzením objednávky klienta provozovatelem a zaplacením ceny pobytu klientem, resp. zálohy ve smyslu platebních podmínek. Smluvní vztah trvá do doby ukončení pobytu klienta v zařízení provozovatele a zaniká splněním, není-li dále stanoveno jinak.
 3. Objednávka pobytu
  1. Provozovatel přijímá objednávky na pobyty a služby prostřednictvím formuláře na webových stránkách poskytovatele www.hotel-neptun.cz, zaslané na e-mailovou adresu , poštou na doručovací adresu Horský hotel Neptun, Malá Morávka 185, 793 36 Malá Morávka, případně telefonicky na čísle +420 554 273 071 (+420 777 290 714). Veškeré kontakty jsou uvedeny na internetových stránkách provozovatele v sekci Kontakt.
  2. Objednávku zaslanou klientem provozovateli e-mailem nebo poštou zpracovává poskytovatel bezprostředně po jejich doručení, zpravidla do 24 hodin. Poskytovatel po doručení objednávky klienta vyrozumí o doručení objednávky a v případě jejího přijetí zašle klientovi potvrzení rezervace spolu s dalšími potřebnými dokumenty (hotelový poukaz, pokyn k úhradě ceny pobytu apod.), jinak klienta vyrozumí o tom, že objednávku nepřijímá. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku zejména z důvodu naplnění kapacity hotelu, technických nebo jiných příčin, které provozovateli brání v řádném poskytování služeb.
  3. Klient je povinen při objednávání pobytu a služeb uvádět provozovateli správné a pravdivé údaje, jinak provozovatel neručí za řádné zpracování objednávky, a v případě, že by jednáním klienta vznikla provozovateli škoda, je provozovatel oprávněn požadovat její náhradu.
 4. Cena pobytu
  1. Cena pobytu vychází z požadavků klienta na pobyt a poskytované služby a je sestavena na základě aktuálního ceníku provozovatele a sazeb poplatků souvisejících s ubytováním (zejména rekreační poplatek obci, poplatek za doplňkové služby apod.).
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit ceny v případě, že v době od přijetí objednávky provozovatelem do uskutečnění pobytu dojde ke změně právních a zejména daňových předpisů a k dalším změnám z důvodů tzv. „vyšší moci“. V takovém případě je provozovatel povinen klienta na úpravu ceny včetně jejího zdůvodnění bez zbytečného odkladu upozornit, a to nejpozději při zahájení pobytu.
  3. Poskytuje-li provozovatel na základě zvláštní nabídky klientovi slevy nebo výhody související s pobytem a poskytovanými službami, není možné takové slevy nebo výhody kombinovat, nestanoví-li provozovatel výslovně jinak.
  4. Cena dalších služeb, které jsou provozovatelem klientovi poskytovány nad rozsah ceny pobytu, se řídí aktuálním ceníkem provozovatele a nejsou zahrnuty v ceně pobytu.
 5. Platební podmínky
  1. Klient obdrží současně s potvrzením pobytu hotelový poukaz – pokyn k úhradě zálohy na ubytování a objednané stravovací a další služby. Záloha na cenu pobytu se hradí bezhotovostním převodem na bankovní účet provozovatele – č. ú. 2105964032/2700, variabilním symbolem je číslo poukazu – do termínu splatnosti uvedeného v pokynu k úhradě (obvykle do 14 dnů). Údaje nezbytné k provedení úhrady zálohy jsou uvedeny na hotelovém poukazu. V případě neuhrazení zálohy řádně a včas se objednávka klienta ruší a provozovatel není povinen rezervovat pro klienta pobyt v zařízení provozovatele ani poskytnout klientovi další služby – viz 3.2.
  2. Zálohu na cenu pobytu a její výši je oprávněn stanovit provozovatel a uvede ji v hotelovém poukazu.
  3. Cena pobytu, nebo její zbývající část po uhrazení zálohy, je splatná nejpozději při ukončení pobytu klienta v zařízení provozovatele. Klient si může zvolit, zda cenu pobytu v rozsahu předem sjednaném zaplatí při zahájení pobytu, v jeho průběhu nebo při ukončení pobytu, kdy bude k ceně pobytu připočtena částka odpovídající výši hotelového účtu klienta.
  4. Cena dalších služeb poskytnutých provozovatelem klientovi během pobytu v zařízení provozovatele je splatná nejpozději při ukončení pobytu. Během pobytu se cena dalších služeb, které klient využívá nad rozsah služeb sjednaných s provozovatelem při rezervaci pobytu, zpravidla připisuje na hotelový účet klienta, který je následně vyúčtován a klientem uhrazen při ukončení pobytu. Podle požadavku klienta provozovatel umožňuje i průběžnou úhradu využitých služeb klientem.
  5. Platba fakturou s odloženým datem splatnosti je možná na základě schválené objednávky nebo smlouvy.
 6. Povinnosti klienta
  1. Klient je během pobytu a využívání služeb provozovatele povinen zejména:
   poskytnout provozovateli pravdivé a úplné údaje požadované provozovatelem a potřebné k řádnému zajištění a poskytnutí služeb,
   ve stanoveném termínu uhradit cenu pobytu a poskytnutých služeb,
   během pobytu a využívání služeb provozovatele se řídit ubytovacím řádem zařízení provozovatele,
   počínat si tak, aby nenarušoval nebo neomezoval ostatní klienty provozovatele, provoz zařízení provozovatele nebo aby nezpůsobil škodu (újmu) na životě, zdraví nebo majetku provozovatele, jeho zaměstnanců, ostatních klientů a třetích osob – viz provozní řády hotelu,
   je-li zákazníkem právnická osoba, pověřit oprávněného zástupce, se kterým bude provozovatel komunikovat a který seznámí účastníky pobytu s podmínkami a informacemi, jež obdrží od provozovatele.
 7. Zrušení pobytu
  1. Klient je oprávněn před zahájením pobytu pobyt zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zrušení pobytu (tzv. storno pobytu), resp. zrušení objednávky pobytu, je klient povinen uskutečnit písemnou formou s uvedením čísla rezervace nebo čísla hotelového poukazu – pokynu k úhradě, a doručit je provozovateli prostřednictvím e-mailu, osobně nebo v doporučeném dopise.
  2. Vzhledem k tomu, že v době od potvrzení objednávky klienta do zrušení pobytu klientem podle předchozího odstavce provozovatel rezervuje pro klienta sjednanou kapacitu zařízení provozovatele a nemůže ji po tuto dobu nabízet jiným osobám, je provozovatel při zrušení pobytu ze strany klienta oprávněn vyúčtovat klientovi stornovací poplatek.
  3. Stornovací poplatek se účtuje za každou přihlášenou osobu a je vyjádřen procentem z celkové zaplacené zálohy na cenu pobytu v závislosti na počtu dnů zbývajících do zahájení poskytování služeb (zahájení pobytu) jak je uvedeno níže, vždy však minimálně ve výši 1000 Kč. Toto neplatí v případě, že je zaplacená záloha na ubytování (pobyt) nižší. V takovém případě je minimální stornovací poplatek roven výši zaplacené zálohy. Pro stanovení stornovacího poplatku je rozhodující datum provedení storna osobně u provozovatele, datum přijetí e-mailu nebo datum doručení dopisu provozovateli.
   Výše stornovacího poplatku podle doby zrušení pobytu činí:
   do 14 dnů před zahájením pobytu bez poplatku
   13–10 dnů před zahájením pobytu 10 % ze zaplacené zálohy
   9–7 dnů před zahájením pobytu 30 % ze zaplacené zálohy
   6–3 dny před zahájením pobytu 50 % ze zaplacené zálohy
   2 a méně dnů před zahájením pobytu 100 % ze zaplacené zálohy
  4. Klient je oprávněn zrušit pobyt i v jeho průběhu. V případě, že klient zruší již započatý pobyt z důvodů, které nejsou na straně provozovatele, má provozovatel právo na úhradu za již poskytnuté služby a právo na náhradu škody vzniklé předčasným ukončením pobytu klienta.
  5. Pokud klient zruší pobyt, resp. zruší objednávku pobytu, je provozovatel povinen vrátit klientovi zaplacenou zálohu sníženou o příslušný stornovací poplatek do 14 dnů od obdržení dokladů uvedených v bodě 7 odstavci 7.1. Zálohy se vracejí formou bankovního převodu na účet, ze kterého přišla úhrada zálohy, nebo na jiný účet písemně uvedený klientem. Transakční náklady spojené s vrácením zálohy jdou na vrub klienta.
 8. Vyloučení klienta z pobytu, úhrada škody způsobené klientem
  1. Klient, který v době pobytu poruší zákonné předpisy ČR, nerespektuje ubytovací řád, odmítá se řídit oprávněnými požadavky a pokyny provozovatele, slovně napadá zástupce provozovatele, poškozuje majetek v ubytovacím zařízení a svým chováním omezuje práva jiných klientů, může být vyloučen z pokračování pobytu, přičemž mu nevzniká nárok na náhradu za nevyužité služby.
  2. V případě škody na majetku provozovatele způsobené klientem je klient povinen uhradit způsobenou škodu nejpozději v den skončení pobytu, nebo po dohodě s provozovatelem na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu klienta, splatné do 10 dní od doručení klientovi za předpokladu. V případě, že klient odmítne uhradit cenu za poškozené, resp. zničené zařízení hotelu v souladu s těmito ubytovacími podmínkami, je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem.
  3. Klient jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, za škody způsobené zvířaty, jejichž je majitelem, a za škody způsobené osobami nebo zvířaty, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil klient.
 9. Změny dohodnutých služeb
  1. Jestliže nastanou mimořádné okolnosti a okolnosti v důsledku tzv. „vyšší moci“, může provozovatel pobyt zrušit, nebo po dohodě s klientem změnit (termín, cenu). Pokud pobyt klienta již začal, má provozovatel právo na úhradu doposud poskytnutých služeb.
  2. Při zrušení pobytu ze strany provozovatele je provozovatel povinen tuto skutečnost oznámit zákazníkovi ihned, do 5 dnů mu vrátit zaplacenou zálohu nebo cenu pobytu v plné výši, případně ve výši odpovídající ceně služeb, které provozovatel z důvodu zrušení pobytu klientovi neposkytl, a v případě, že o to zákazník požádá, jej přednostně zařadit na volné místo v jiném pobytu, který si vybere.
  3. Při závažných změnách – změna termínu konání pobytu, zvýšení ceny pobytu o více než 10 %, změna pobytového programu – je provozovatel povinen vyžádat si souhlas klienta a stanovit mu přiměřenou lhůtu, v níž se má ke změně vyjádřit. V případě uvedených závažných změn programu má klient právo odstoupit od smlouvy bez stornovacího poplatku a bez finančních nároků vůči provozovateli. Pokud klient neoznámí odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě, bude mít provozovatel za to, že se změnou souhlasí.
 10. Reklamační řízení
  1. V případě reklamace je klient povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služeb v době pobytu a v místě konání pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše s provozovatelem písemnou reklamaci. Tento protokol je podkladem pro řešení reklamace. Protokol se obvykle sepisuje ve dvou vyhotoveních (1 pro provozovatele a 1 pro klienta) a musí být podepsán klientem. Reklamace plnění, které má osobní povahu, zejména služby poskytované provozovatele v souvislosti s ubytováním, je možné uplatnit jen bezodkladně při jejich poskytování.
  2. V případě oprávněné reklamace poskytnutého plnění má klient právo na odstranění zjištěného nedostatku, poskytnutí náhradního plnění nebo na slevu z ceny poskytnutého plnění.
  3. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit. U ubytování se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové újmy, které vznikly klientovou vinou anebo spoluvinou.
  4. Pokud klient z důvodů na své straně nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. Smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem se řídí, není-li v těchto obchodních podmínkách, ubytovacím řádu nebo smlouvě s klientem stanoveno jinak, příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Tyto obchodní podmínky byly uveřejněny na webových stránkách poskytovatele www.hotel-neptun.cz a staly se platnými dne 1. 9. 2015.

Obecná informace o zpracování osobních údajů

PRODOS spol. s r. o.

zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Prodos spol. s r. o. je zpracovatelem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

 1. plnění smluvního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem,
 2. zajištění ubytování klienta v ubytovacím zařízení společnosti PRODOS spol. s r. o.
 3. zasílání informací o produktech a službách společnosti PRODOS spol. s r. o.

Kontaktní adresa správce:

PRODOS spol. s r. o.
adresa: Stupkova 982/10, Olomouc, PSČ 779 00
IČ: 00544949
telefon: +420777290712
e-mail:

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na PRODOS spol. s r. o. vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi PRODOS spol. s r. o. a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.